CopyPastehas never been so tasty!

خیابان ابیوردی تهران

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
182 views

بی بی سی : یک شاهد عینی از تهران می گوید خيابان ابيوردی تهران كاملا در دست مردم است و در تمام خانه ها به روی معترضانکه از دست نیروهای امنیتی فرار می کنند، باز است.

Add A Comment: