CopyPastehas never been so tasty!

سوالی از کاربران بهایی فعال در دنباله

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
256 views

بارها از مدعیان شنیده و خوانده ایم که کشور ایران برای پیروان آیین بهایی سرزمینی مقدس محسوب می شود از آنرو که خاستگاه آیین بهایی است. و در نتیجه بهاییان مدعی اند که بهاییان جهان از هر ملیتی به لحاظ مذهبی، سرزمین ایران را عزیز و گرامی می شمارند. طبعا این عشق و علاقه به ایران برای بهاییان ایرانی باید مضاعف باشد که برای ایشان هم جنبه مذهبی دارد و هم جنبه ملی و میهنی. نیز همگان نیک می دانند که در طول سالهای دفاع مقدس ملت ایران در برابر دشمن متجاوز بعثی و حامیانش، احاد مختلف ملت از هر مرام و مسلکی به دفاع از میهن برخاستند و در این میان اقلیت های دینی اعم از ارمنی و آسوری و کلیمی و زرتشتی هر یک به نوبه خود شهدایی تقدیم میهن نمودند. حال سوال من از جامعه بهایی و کاربران بهایی فعال در دنباله این است که جامعه بهایی ایران در راستای دفاع از میهنی که مدعی اند عشق مضاعف مذهبی-ملی به آن دارند چه گامی برداشت و کدام کشته و زخمی و اسیر و جانباز را در راه دفاع از میهن تقدیم نمود؟ آنچه بوده و هست فرار اینان از جبهه نبرد و حتی فرار اینان از خدمت اجباری سربازی در دوران جنگ به طرق مختلف بوده. همچنین جامعه جهانی بهایی اعم از بهاییان ایرانی الاصل و غیر ایرانیان، کدام قدم را در راستای حفظ منافع سرزمینی که مقدسش می شمارد برداشت؟ اگر اسناد و مدارکی دال بر حضور یک فرد بهایی در جبهه جنگ به صورت داوطبانه یا کمترین احساس وظیفه در این تشکیلات در دفاع از ایران بوده، همه مایلیم که ببینیم و بشنویم. در خاتمه تاکید می کنم که این سوال نه از روی احساس نیاز و تمنای یاری که برای برافکندن حجاب از رخ حقیقت است. و خداوند برای بندگان کافی و بهترین پشتیبان است . 

Add A Comment: