CopyPastehas never been so tasty!

چکیده ای از سخنان ویکتور هوگو

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
186 views


چکیده ای از سخنان ویکتور هوگو در بازگشت از ۱۹ سال تبعید به کشورش :

توضیح : در ۱۷۹۳ ، فرانسه و انقلابش در تهدید حمله لشکر کشی های کشورهای بیگا‌نه قرا میگیرد و این دیکتاتوری بود که به فرانسه اجازه داد تا تمامیت عرضی خود را حفظ کند. اما، وقتی که فرانسه در صلح با همسایه گان خود به سر می برد و مورد هیچ تهدیدی نبود، در سال ۱۸۴۸، درست بر عکس، در جریان جنگ فرانسه با دولت پروس ۱۸۷۰۷۱، یکی از سوالات مهم وقت نفی بازگشت به اعراب و دیکتاتوری به بهانه و توجیه حفظ انقلاب بود.

این تضاد و تناقض موجب سقوط ناپلئون سوم* گردید و اعلان و اعلام جمهوری سوم . ویکتور هوگو در نتیجه این اعلان بعد از ۱۹ سال تبعید به فرانسه بر میگردد، و مورد استقبال پر شکوه مردم پایتخت، ین سخنان را(بر گرفته از کتاب آنچه که دیده شد  ) ایراد میکند :

ما ساعت هشت و نیم شب به پاریس رسیدیم. جمیت وسیعی در انتظارم بود. با استقبالی یر قابل تشریح. من ۴ بار صحبت کردم. یک بار از بالکن قهوه خانه ای و ۳ بار در کالسکه ام. با دور شدنم از جمعیتی که هر لحظه به انبوهش ازفزوده میگشت و تا خانه پل موریس همراهیم کردند، به مردم گفتم : شما در عرض یک ساعت ، ۱۹ سال رنج تبعید را جبران کردید و از یادم بردید.
مردم سرود ملی و سرود انقلابی حرکت را سرداده بودند. مردم فریاد میزدند زنده باد ویکتور هوگو. هر لحظه از میان جمعیت صدایی بر میخواست که قصیده ای از کتاب مجازات را میخواند. بیش از هزاران بار دستِ مردمی که به سمتم دراز بود فشردم. مردم میخواستند مرا به شهرداری پاریس منتقل کنند، و من فریاد زدم : نه هموطنان، من برای این نیامده ام تا بساط جمهوری را برچینم، من آمده ام تا از آن حمایت و پشتبانی کنم.

زنده باد جمهوری !

*ناپلئون سوم ، اولین رئیس جمهور و آخرین پادشاه فرانسه شد


Add A Comment: