CopyPastehas never been so tasty!

دنباله کاروانسرا نیست. خانه ماست.

by anonymous

  • 0
  • 0
427 views

اتراق موقتی و شکستمندانه لشگر سکولارهای پوپولیست در فضای کوچک و خودمانی دنباله برای بررسی آلترناتیوهای مناسب جامعه مجازی ایرانی و چرانیدن اسب سرخ خشم در مرغزار سبز کامنت لب چشمه لینک، یادآور هجرت ظفرمندانه از سایت درپیتی-فکاهی دنباله به پیشگاه حاج مهدی بالامدار به مثابه تنها الترناتیو مبارزان حقیقی با دیکتاتوری و تلاشگران گسترش فرهنگ آزادی بیان و دموکراسی است. از نعمات این اقامت موقت همین بس که دنباله برای اولین بار از خانه ای برای موضوعات مورد بحث به کاروانسرائی از پربحث ترین لینکهای روز بدل شد. بیچاره معدنچیانی که بیهوده فکر میکردند امید به زنده بودنشان در دنباله جار زده شده و دریغ از ناهارخورانی که در حسرت آتش نشان سوخته ماند.  هیهات بر اقتصادان سوسیالیستی که به اسیری رفت و افسوس بر اعتصابیونی که خونریزی معده کردند. ای گردان و یلان فاتح دنباله: من نمیدانم آنگونه که پرسیده اید مبارزم یا یک لوده نزدیک بین. اما قطعا و مطلقا و یقینا میدانم وقتی یال و کوپال خود در تیم ورزشکاران بالاترین ورزیده میکردید ما اینجا عمله وار خانه ای می ساختیم. به کجای شخصیت پهلوانیتان میخورد اگر دری میزدید تا سفره ای پهن کنیم؟ اینجا مردمی روستائی اما بغایت مهربان و گشاده دست دارد. ما سایکوتراپیست نیستیم چون بلد نیستیم اما محیط  روستایمان بس فرح زا و آرامش بخش است. اب را گل نکنید و تا هرچه ماندید قدمتان روی چشم. خدا را چه دیدید شاید صفای دختران دنباله نمک گیرتان کرد و ماندید و انجمنها کردید از برای آبادانی شهرمجازی جامعه ایرانیان آزاداندیش.