CopyPastehas never been so tasty!

بخوان برای صلح، بتاز برای آزادی

by anonymous

  • 0
  • 0
348 views

همواره گفته اید که هرچه بنام هنرمند و ورزشکار دارید از صدقه سر همین مردم است. یادمان نرفته است انتخابات گذشته را که در حمایت از برگزیده مردم سنگ تمام گذاشتید. یادمان نرفته است تصاویر پرافتخارتان در صحنه و میادین که در حمایت از هموطن روبان سبز بر دست سرفرازانه حاضر میشدید. هر لحظه ترنم میکنیم آن بیت سراسر حماسه را که گفتید تنفنگت را زمین بگذار. هر لحظه خون به جگر میشویم وقتی که چهره مردانه هنرمندان در پشت میله ها و دجاله ها بر سکوی داوری شاهدیم. ای شمایان ابروی هنر و ادبیات و ورزش این ملت،  اکنون باز بخوانید برای صلح، بتازید برای آزادی. این وطن به جز غره شیرانش از دست اهرمن پاک نمی شود. ای هنرمندان، ای ورزشکاران و ای همه انانی که خود را وامدار ملت میدانید، بیست و پنجم بهمن نیازمند صدای رسای حمایت شماست. سرمایه و شهرت خود را در حمایت از راهپیمائی دریغ نکنید که دشمن دون برای همه فرجامی تلخ اندیشه کرده است.