CopyPastehas never been so tasty!

رای گیری تایمز به نفع جنبش سبز تمام شد

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
268 views

بالاخره رای گیری تایمز هم تمام شد و بچه های سبز مجازی با وجود تلاشی که کردند موفق نشدند تصویر میرحسین موسوی را که اینک به سمبل مقاومت نسل سوم در برابر استبداد حاکم است، روی جلد مجله ی تایمز بفرستند.  در این که اگر چنین اتفاقی می افتاد اتفاق خوبی بود و یادگاری ارزشمند از روزهای مبارزه ی ما در تاریخ مطبوعات جهان باقی می ماند شکی نیست، اما مساله ی مهم تر این است که حتا محقق نشدن این هم نه تنها شکستی برای لشکر بی شمار سبزها در فضای مجازی به حساب نمی آید بلکه خود پروسه ی رای گیری الکترونیک تایمز یک بار دیگر سبزهای اینترنتی رو دور هم آورد و جدیت آن ها در برابر تمام کسانی که نمی خواستند این اتفاق بیفتد به رخ استبداد کشید. تصور کنید چه حالی داشته عمله ی استبداد که تمام راه ها را برای دست رسی ایرانیان به ایترنت مسدود کرده بود ولی باز شاهد بود که این اتحاد شکل گرفته است

نکته ی مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که این بار رقابت ما تنها با چند نفر نوچه ی ولایی چماق به دست نبود. ما این بار با تمام دنیایی رقابت می کردیم که ارزش هایش در ستارگانی چون لیدی گاگا متجلی شده و ما که هنوز برای اندک حق هایمان در خیابان های شهرمان می جنگیم و شهید می دهیم. جنبش سبز همین الان هم جهانی ست که چند نفر از آن در لیست رای گیری قرار می گیرند. مقایسه اش کنید با انقلابی که قرار بود صادر شود و بعد از سی و چند سال همه چیزش در احمدی نژادی خلاصه شده است که تنها دستمایه ی استهزای دنیای سیاست است

سبزها موفق نشدند تصویر میرحسین را روی جلد مجله بفرستند اما موفق شدند اتحادی را به رخ استبداد بکشند که خواب آرام را از او برباید. آن هم در روزهایی که هنوز خبری از بیانه های روز کارگر و دعوت به راهپیمایی سالگرد انتخابات نبود. روزهایی که چماق به دستان تصور می کردند که چیزی از جنبش سبز در دنیای مجازی باقی نمانده است. بی شک رای گیری تایمز به نفع جنبش سبز تمام شد

Add A Comment: