CopyPastehas never been so tasty!

وحشت ویکیپدیا از بیان بهایی بودن بهرام بیضایی

by anonymous

  • 3
  • 0
  • 0
1003 views

اینهمه وحشت مدیران ویکیپدیا از بیان بهایی بودن و سابقه بهاییت در خانواده بهرام بیضایی برای چیست؟ مگر نه این است که در آیین بهایی، تقیه جایز نیست؟ برابر اسناد محکم و مدارک و منابع غیر قابل خدشه، پرتو بیضایی (پدر بهرام بیضایی) شاعر و غزلسرای معاصر یکی از عناصر شاخص بهاییت در حوزه فرهنگ بود که در دوران پهلوی انجمن ادبی به راه انداخته بود و جوانان را آموزش و جهت می داد. در زندگینامه بهرام بیضایی نوشته شده که خانواده او در کار تعزیه بودند بدون اینکه هیچ مرجعی برای این ادعا ارایه شده باشد. اما بهاییت این خانواده که مستدل به مراجع محکم و قابل استناد است تا کنون 4 بار به فوریت توسط مدیران ویکیپدیا از این مقاله حذف شده است. به راستی اینهمه وحشت و پنهان کاری یک دانشنامه "بی طرف" و "علمی" از عناصر و جریانهای نهان و آشکار مرتبط با مراکز زر و زور و سلطه از چه روست؟ 

Add A Comment: