CopyPastehas never been so tasty!

جلوگیری از ورود دانشجویان مجازی دانشگاه علم و صنعت

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
253 views

با نزدیک شدن به 22 خرداد و سالگرد شهدای جنبش سبز؛ حراست دانشگاه علم و صنعت از ورود دانشجویان مجازی به داخل دانشگاه ممانعت کرده و اجازه ورود به دانشجویان نمی دهد. این در حالی است که دانشجویان مجازی تاکنون بدون هیچ مشکلی در محیط دانشگاه حاضر می شدند.

قابل ذکر است که این تصمیم در جهت کنترل دانشجویان و کنترل دانشگاه در روزهای منتهی به 22 خرداد گرفته شده است.


Add A Comment: