CopyPastehas never been so tasty!

فرا رسیدن خرداد ماه و کندی طاقت فرسای اینترنت

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
223 views

یاران سبز، با فرا رسیدن خرداد ماه، کندی اینترنت به حد بسیار طاقت فرسایی رسیده و با نزدیک تر شدن به 22 خرداد امکان قطعی کامل آن نیز هست؛ به نظر من باید از این پیشامد استقبال کنیم، نباید خود را محدود به اینترنت کنیم، چه بسا که این کندی یا قطعی احتمالی در روزهای آینده، حتا به نفع جنبش سبز باشد. فقط تا قبل از وقوع این امر بهتر است اتمام حجت های خود را بکنیم، خبررسانی های لازم را در فضای اینترنت انجام دهیم، سپس از پشت کامپیوترهای خود بلند شویم؛ و همچون روزهای نخستین کودتا، در فضای شهر و به صورت شفاهی اقدام به اطلاع رسانی کنیم، با پخش تراکت و اعلامیه، با شعارنویسی و با اطلاع رسانی شفاهی در اتوبوس، مترو، تاکسی و ....و هر روش خلاقانه ی دیگر. فقط سریع تر، وقت تنگ است، باید مکر کودتاچیان را به خودشان برگردانیم و از آن به عنوان سکوی پرش جنبش سبز استفاده کنیم.

Add A Comment: