CopyPastehas never been so tasty!

تازمانی که امید دانا به تفرقه افکنی میپردازه امید دانا رو ب

by anonymous

  • 2
  • 0
  • 1
95 views

اپوزیسیون موازی: امید دانا یا مدحی ۲ / قبل از برگشت امید دانا. مدحی ۳ در راه است

http://ctcdn.cc/post/106668_635046171990296402_62316_j.jpg
این خط این نشون وقتی امید دانا برگشت و نشست رو همون صندلی سردار مدحی شوکه نشین.وقتی علیرضا نوری زاده یک بار فریب خورد احتمالن شاهزاده رضا پهلوی هم فریب خوردن. تازمانی که امید دانا به تفرقه افکنی میپردازه امید دانا رو بایکوت کنید تا اگر برگشت جای دفاع از خودمون باشه
شماره یک چهره احتمالی امید دانا بعد از برگشت هست

Comments

  • Pegah
    این از همون اوّل فقط تفرقه میاندازه!

Add A Comment: