CopyPastehas never been so tasty!

دختر همجنسگرا، گربه ای را به فرزندخواندگی پذیرفت!

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
212 views

امروزه در اینترنت: دختر همجنسگرا، گربه ای را به فرزندخواندگی پذیرفت!

 

امروز در اینترنت می گشتم که این عکس رو با عنوان “دختر همجنسگرا، گربه ای را به فرزندخواندگی پذیرفت” دیدم و به خودم گفتم حالا چرا گربه؟ چرا یک کودک از خوانواده فقیر رو به  فرزندخواندگی نپذیرفته؟ -  شنیده بودم سگی سرپرستی چند بچه گربه را پذیرفته ، اما اینکه یک انسان گربه رو به فرزندخواندگی بپذیره یکمی عجیب هست بیشتر بخوانید و دیدگاهتان را بیان کنید.

 

 

Add A Comment: