CopyPastehas never been so tasty!

Hyrbil i Italien - Italienska körstil

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
42 views

Trafiken är snabbiItalien, ochhar du hyrtenbilkan det att köra vara litetufft i början. Menmednågraenkla försiktighetsåtgärderkommer du atthantera fintoch kör din hyrbil utanproblem.

Förstabud när du setter dig in idinhyrbilärsjälvklartattbekanta dig medbilenoch fixasäten, speglar, etc.Dubör även körade förstanågra hundra meterenlugn väginnandu kastar digut på huvudvägarochhektisk stadstrafik.

Andrabud är att dukördefensivt! Ta det lugnt. Stressainte. Allt ärlättare om dutar det lugnt. Trafiken äri allmänhet välöver hastighetsgränsen(20-30 km / t), mendethjälper intedigom dustöter påenhastighetskontroll.

Tredje budärattmananpassar sig tilltempot itrafiken,menkör intefortattdu är stressad. Ochkom ihåg att hållahastighetsgränsengenom städerna, du fångaskyltar ochannan viktig information

Fjärde budärattdumåsteförsökaattignorera detom en annanbilkommer näradig bakifrån. Mångamänniskorär upptagnaitrafiken, mendetbordeintestressa dig. Dusnartvänjer dig. Håll avståndet, meninteså mycketattdet framkallaralltförmångaomkörningar. Saker händersnabbt. I städer, varaberedd påt.ex.enmopedbakifrånplötsligtkanvisasenaellerandrasidan av bilen. Liteflexibilitet ochingen stress, kommeralltatt bli bra. Det blir snabbtenvana.

Det finnsenhel delmotorcyklarpå vägarna iItalien. Deoftakör fortochslingrar siggenom trafiken, de kan oftakomma snabbtbakifrån, bådepå vänsterochhöger sida. Använd sedanspeglarnaför attundvika attkrocka meddin hyrbil.

TIPS-Blinkande: Blinkandenågra medhelljus, till exempel närdu vill köraut frånensidogata, betyder det"vänta, jag ärpå väg"-ungefär somentystpip. Det kan verkaaggressiv, menär en snygg, etablerad praxis.

TIPS-Alkohol: Italienskaalkoholgränsär0,5. Kom ihåg att dubör vara vaksam, aldrigköra din hyrbilefter att ha druckitalkohol! Ominte, din billigahyrbilkan blien dyr hyrbil.

Italienskatrafikenärsnabb ochsmal, ochskyltaroftakaotiskochobekanta. Ochmedolikaundantag från reglernaär det braattveta vad somär/bordevaravad.

Att hyra bil från et välrennomerade biluthyrningsfirmaniItalienärinte mer skrämmande ännågon annanstans. Detäräven ganskarimligt. Liksomöverallt annarsär detfortfarande okejattvara före i enmassa saker. Se till att duvet varregistreringsdokumentetochförsäkringsbevisfinns,polisenalltidfrågaromdettanär destoppa någon. Varsäker på vadförsäkringentäcker. Kollaregleroch priserom du köröver kilometergränsenelleråterlämnabilensent. Några minuter avtidkaninnebäraensolidhögre pris. Kontrollera attbiluthyrningsfirmanduharhyrtenbilfrånär öppennärdu planerarattlämnatillbaka din hyrbil.

Kom ihåg attitalienarnakörannorlunda ännorrmänvidövergångsställen. Härbör duvaraförsiktig somenfotgängare! Det är merbiloch föraren som harrättiItalien. Stannapå trottoaren, även om det kanvarasmalt. Kom ihåg atttrafikensusar, ochävenetttystcyklistkankommaplötsligt.

Var bereddpå att dukanenannan typav hyrbilän vad dubeställt. Denbörfortfarandevara i sammakategorisomden hyrbil duharbokatochbetalat för. Beställgärnaöver nätetinnanduåkerhemmafrån, så vetduatt dubåda harenbil, när ochvar du kan fåden ochdu har mertidattgranska fraktsatser och villkor. I synnerhetde storabiluthyrningsfirman kan du lita helt på, ävennär du beställerpå nätet. Enfantastisk plats attjämföra erbjudandenoch priserfördigfrånalladestora uthyrningsföretagen är hyrbilen.biz

Du kommer att semångabucklade bilar iItalien. Detär en vanlig syn. Förhoppningsvisgäller det inte fördin hyrbilvid inlämning. Detta undviksgenom noggrannochhänsynsfullkör.

hyrbilen.biz – Hyrbil företag har ett stort utbud av olika typer av bilar. Biluthyrning Erbjudandet är naturligtvis störst i de största byarna och mindre på små platsar. For More information please visit : hyrbilen.biz

Add A Comment: