CopyPastehas never been so tasty!

محمد نوری زاد: همه آرزوهایمان به خاک افتاده ، چرا بترسیم؟

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
172 views

 ،محمد نوری زاد که بارها از شکنجه و توهین بازجوهای خود گلایه کرده، در پاسخ به این سوال که آیا هراسی از نوشتن این نامه ها ندارد

.به بی بی سی فارسی گفت: " نه، چرا باید نگران باشم. ما چیزی برای از دست دادن نداریم

یک انسان پاک باخته از چه می ترسد؟ ما همه آرزوهایمان به خاک افتاده، تمام

".افقهای مبارکی که برای آنها جنگیدیم، همه از دست رفته است

ا

Add A Comment: