CopyPastehas never been so tasty!

دنباله را چه میشود؟

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
231 views

لینکی‌ که حتی لینک دهندش از استفاده از اکانت محروم است تنها در عرضه ۵۰ دقیقه در حالیکه بیشتر از ۶ رای نداشته ۱۵۲ بازدید داشته ،لینکی‌ فریز شده با ۲۰۰۰ بازدید  یعنی‌ چی‌ ،دنبال هنوز در کنترل مدیران است،اگر است چرا نمیتونند این‌ها را بان  کنند

Add A Comment: