CopyPastehas never been so tasty!

به کدامین گناه دادگاهی میشوند ؟؟؟!!! ...

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
276 views

سه روز دیگر دادگاهی میشوند طرفداران تیراختور ؟؟؟!!!...
همانطوری که قبلا 2 خبر از دستگیری طرفداران تیم تیراختور آزربایجان داده بود ایم امروز نیز سومین خبر از آنها را به ملت عزیز تورک آزربایجان میرسانیم :
آن دوطرفدار به اسم های تقی مولوی متولد 1367 و بهزاد خدایاری متولد 1370 ، اهل شهر مراغا به اتهامات وارده به ترتیب : (اخلال در نظم عمومی ، تبلیغ علیه نظام ، توهین به رهبری ) و (اخلال در نظم عمومی ،تبلیغ علیه نظام ،تبلیغ و فعالیت به نفع گروهای علیه نظام در داخل و خارج از کشور ) می باشد.
آنها یکبار در اطلاعات زندان تحت شکنجه ی روحی و فشار روانی و بازپرسی شده اند، دوبار نیز در شعبه چهار توسط بازپرس هاشم زاده بازپرسی شده اند و مدت 13 روز در بازداشتگاه موقت تبریز بوده اند که به قید وسیقه ی 20 میلیون تومانی برای هر کدام آزاد شده اند.
آن دو نفر به تاریخ 90.05.08 به همراه وکیلشان آقای برزین خلفه لو در شبعه اول دادگاه انقلاب شهرستان تبریز حاضر خواهند شد و از اتهامات واهی وارده دفاع خواهند کرد و حکم برای این دو طرفدار تیراختور صادر خواهد شد .
در رژیم دیکتاتور لیبی جوانان معترض دادگاهی میشوند اما اما اما در حکومت جمهوری اسلامی ایرانی طرفداران تیم تیراختور دادگاهی میشوند ! ! !...
لینک دو خبر گذشته :

پایلاشونpaylaşun (اطلاع رسانی کنید)!!!...

Add A Comment: