CopyPastehas never been so tasty!

روز 25بهمن دنباله و بالاترین باید خالی از کاربر و مهمان باشد

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
324 views

روز بیست و پنجم بهمن ماه سال 1389 دنباله و بالاترین باید خالی از کاربران و مهمان ها (خوانندگان) باشد

فقط کاربران وقتی آن لاین می شوند که خبر مهم و اضطراری داشته باشن

پیش به سوی آزادی ایران

اگر جانمان را از دست دهیم در راه ازادی ایران هم در آن دنیا به پاداش خود می رسیم که قیام در مقابل ظلم هست

هم فرزندانمان به ما افتخار می کنند و به ازادی می رسند

ای مردم ایران مرگ با عزت بهترین مرگ در راه خدا هست با هر دینی داشته باشی یا نداشته باشیAdd A Comment: