CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “تهران

Search Results(2 results)UserPost DateView
خیابان ابیوردی تهران

بی بی سی : یک شاهد عینی از تهران می گوید خيابان ابيوردی تهران كاملا در دست مردم است و در تمام خانه ها به روی معترضانکه از دست نیروهای امنیتی فرار می کنند، باز است.

anonymous3/1/201118200
فردا ساعت 11 --دانشگاه تهران

در حمایت از خانواده های زندانیان و اعدام شدگان سیاسی.همراه میشویم

anonymous5/9/201022200