CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “تجزیه طلب

Search Results(1 results)UserPost DateView
چرا دامن زدن به تجزیه طلبی و "سوپر ناسیو...

هشدار یک هموطن در دنباله در رابطه با احتمال دست داشتن عوامل اطلاعاتی‌ حکومت در راه انداختن جنبش‌های تجزیه طلبانه و "سوپر ناسیونالیستی" در کشور:...

anonymous4/6/201041110