CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “دکتر مهدی خزعلی

Search Results(1 results)UserPost DateView
مراقب باشیم دکتر مهدی خزعلی تبدیل به سرد...

با توجه به این نکته که مهدی خزعلی آخوند زاده هست و همچنین در گذشته با سعید امامی (از مأمورین بلندپایه وزارت اطلاعات و عامل اصلی قتلهای زنجیره) در ارتباط بوده و از او حمایت میک...

anonymous9/29/201143530