CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “بهاییت

Search Results(3 results)UserPost DateView
امیر کبیر، بهایی های ایران را سرکوب کرد؛ ...

چرا امیر کبیر، بهایی های ایران را سرکوب کرد؟ آیا امیر کبیر قاتل است؟ من که نمیفهمم چرا مردم ایران امیر کبیر را دوست دارن و به ا...

anonymous5/19/201199290
سوالی از کاربران بهایی فعال در دنباله

بارها از مدعیان شنیده و خوانده ایم که کشور ایران برای پیروان آیین بهایی سرزمینی مقدس محسوب می شود از آنرو که خاستگاه آیین بهایی است. و در نتیجه بهاییان مدعی اند که بهاییان جهان ا...

anonymous3/30/201025610
وقتی دم خروس از لای قبای سکولارها بیرون...

آقایون سکولار که ادعای  دروغین "خرافه ستیزی" و "خردگرایی" شون گوش فلک رو کر کرده رو با یک محک ساده می شه خوب به تناقض رسوند و مفتضح کرد. نقد فرقه بهاییت و دفاع تمام قد تما...

anonymous1/18/201118510