CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “مسعود رجوی

Search Results(3 results)UserPost DateView
آقای مسعود رجوی، رضا پهلوی هم پیام داد ا...

تف بر شرافت نداشته شما رهبران و سرکردگان گروهک خاین و تروریست و وطن فروش مجاهدین خلق که 30 سال برای هوس قدرت طلبی خود نیروهای جوان کشور را به هرز برده، هوادارا...

anonymous4/9/201130520
خانوم مریم رجوی بهترین گزینه برای ریاست ...

خانوم مریم رجوی بهترین گزینه برای ریاست جمهوری و جناب مسعود رجوی بهترین گزینه برای رهبری ایران هستند  ...

anonymous3/26/201030210
رجوی ، هرکه با ما نیست، برماست

امروز اپوزیسیون خارج از کشور از اینکه در جنایات مجاهدین شریک نبوده اند و زیر پرچم رجوی چشم و گوش بسته به میهن خیانت نکرده اند به خود می بالند و پیوسته تنفر و انزجار خود ر...

anonymous8/8/201029550