CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “پژاک

Search Results(1 results)UserPost DateView
چرا از پژاک متنفرم؟

نفرت هر ایرانی آزاده و وطن دوست از پان ترکان جاعل و بی هویت امری است آشکار و بدیهی. نفرت خود از پان ترکان رو در نظر بگیرید، به توان دو برسانید، نفرت من از پژاک و بقیه اوبا...

anonymous7/22/201137511