CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “دموکراسی

Search Results(1 results)UserPost DateView
به خبر های احمدی نژاد و متفرقه توجه نکنید

می خوان توجه مردم رو به سمت خودشون بیارن و ما رو از مسیر حرکت برای رسیدن به دموکراسی و سکولاریسم عقب بندازن . از امروز باید توان خودمون رو برای حمله گسترده آگاه سازی شر...

anonymous3/20/201016000