CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “جنبش سبز

Search Results(11 results)UserPost DateView
Does Pinocchio is the l...

Pinocchio wooden(Mir-Hossein Mousavi) is a nose green!  ...

anonymous5/9/201045610
ایران از پس پرده نگاه کن

بعضی حقایق به طوری پنهان شده اند که اگر کسی به خوبی دقت نکند آن را نمی شناسد ولی غالبا اتفاق می افتد که این...

anonymous3/28/201032810
اینبار حمایت از تجزیه طل...

انواع و اقسام مطالب در حمایت بدون تفکر از اعدام شدگان تجزیه طلب ها توسط توهم سبز به چه معناست؟ وط...

anonymous7/24/201024200
اینبار حمایت از تجزیه طل...

انواع و اقسام مطالب در حمایت بدون تفکر از اعدام شدگان تجزیه طلب ها توسط توهم سبز به چه معناست؟ وط...

anonymous7/24/201025710
خانوم مریم رجوی بهترین گزینه برای ریاست ...

خانوم مریم رجوی بهترین گزینه برای ریاست جمهوری و جناب مسعود رجوی بهترین گزینه برای رهبری ایران هستند  ...

anonymous3/26/201030210
سفر امام کروبی با همسر و فرزندان به مراک...

دیدار سرزده مهدی کروبی با همسر و فرزندان در شب تولدشبه گزارش سایت تحول سبز وابسته به سبز الهی های رژیم، پس از گذشت هشت ماه شیخ مهدی کروبی شب گذشته بدون هماهنگی ...

anonymous10/8/201130720
گفتگوی صریح میرحسین موسوی با رهبر جن...

گفتگوی صریح میرحسین با میرحسین ...

anonymous6/4/201044010
مقایسه سبز اندیشان و سر...

در این شرایط که همه سبز شدند حتی کمونیستها که همیشه رنگ قرمز نماد انها بوده, سبز شدند . "دو ساعت گرفتم خ...

anonymous3/18/201039610
من با به قدرت رسیدن جنبش سبز مخالفم

من با به قدرت رسیدن جنبش سبز مخالفم چون هنوز چند چیز را در خودش درست نکرده: 1-     کسایی که در این جنبش داد و هوار میکنند و بسیار بی اد...

anonymous2/11/201117300
من با به قدرت رسیدن جنبش سبز مخالفم

من با به قدرت رسیدن جنبش سبز مخالفم چون هنوز چند چیز را در خودش درست نکرده: 1-     کسایی که در این جنبش داد و هوار میکنند و بسیار بی اد...

anonymous2/11/201117800
...