CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “آریو برزن

Search Results(1 results)UserPost DateView
سردار فرمانده سپاه کهکیلویه: اف بر تو و بر ...

در خبرها آمده بود که فرمانده سپاه کهکیلویه در اظهاراتی خام و نسنجیده وجود مجسمه سردار دلار میهن، آریو برزن را وهن شهدا دانسته و از دانستن تخریب آن مجسمه را خواستار شده اند! به ا...

anonymous6/26/201139610