CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “تلاش+عقیده

Search Results(1 results)UserPost DateView
راه ناهموار و دشوار است... اما ...

من بعد از چندین ماه صحبت و بحث با خانواده ام توانستم افکار و باورهای آن ها را در قبال این نظام، جامعه، حجاب و کلی مسائل دیگر تغییر بدهم. مادر و پدرم افرادی مذهبی هستند که به هیچ و...

anonymous6/23/201114600