CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “گوگوش درگذشت

Search Results(1 results)UserPost DateView
فائقه آتشین معروف به گوگ...

خواننده زن ایرانی، پس از سال‌ها اقامت در خارج از کشور که از بیماری قلبی رنج میبرد، امروز در ۶۲ سالگی در ...

anonymous2/27/20134410