CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “ایران

Search Results(7 results)UserPost DateView
آویزون – ایران سکس

آویزون - ایران سکس - Avizoon, Persian Sex Stories, Persian Adult gallery

anonymous3/12/2010235705254
توهین به هموطنان را محکوم می کنیم

با قاطعیت می گم توهین به هموطنان  چه  از طرف تبریزی ها ، کرمانی ها ، تهرانی ها و بوشهری و اصفهانی ها را محکوم می کنم نه از ترس جمعیت 100 هزار نفری که بیان تو ورزشگاه بهمون...

anonymous5/4/201028400
توهین به هموطنان را محکوم می کنیم

با قاطعیت می گم توهین به هموطنان  چه  از طرف تبریزی ها ، کرمانی ها ، تهرانی ها و بوشهری و اصفهانی ها را محکوم می کنم نه از ترس جمعیت 100 هزار نفری که بیان تو ورزشگاه بهمون...

anonymous5/4/201018100
توهین به هموطنان را محکوم می کنیم

با قاطعیت می گم توهین به هموطنان  چه  از طرف تبریزی ها ، کرمانی ها ، تهرانی ها و بوشهری و اصفهانی ها را محکوم می کنم نه از ترس جمعیت 100 هزار نفری که بیان تو ورزشگاه بهمون...

anonymous5/4/201017300
توهین به هموطنان را محکوم می کنیم

با قاطعیت می گم توهین به هموطنان  چه  از طرف تبریزی ها ، کرمانی ها ، تهرانی ها و بوشهری و اصفهانی ها را محکوم می کنم نه از ترس جمعیت 100 هزار نفری که بیان تو ورزشگاه بهمون...

anonymous5/4/201026200
خوابی که غرب برای ایران دیده بود ...

خوابی که غرب برای ایران دیده بود گریبان دیکتاتورها حقیر مورد حمایت خودش را گرفت! و دست خداوند بالاتر از همه دستها است.

anonymous1/29/201132810
خیانت در امانت در پرسپولیس

یک تیم در لیگ برتر فوتبال ایران نامش " پیروزی " است اما مردم آنرابا نام پرسپولیس تشویق میکنند تیم پیروزی ( یا پرسپولیس ) دولتی است و ملک شخصی هیچکس...

anonymous6/22/201035300