CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “احمدی نژاد

Search Results(1 results)UserPost DateView
احمدی نژاد پینوکیو، سردار امام زمان!

در سی دی "ظهور بسیار نزدیک" است که اخیرا در سطح وسیعی در کشور توزیع شده است، با صغرا کبری های ضعیف و بی مایه، احمدی نژاد به عنوان "شعیب ابن صالح" از سرداران سید خرا...

anonymous4/14/201144410