CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “کردستان

Search Results(1 results)UserPost DateView
باز تروریستی دیگر در آستانه مجازات قرار ...

باز هی به دروغ به یک تروریست آدمکش و وطن فروش و تجزیه طلب بگید "دانشجو" و "زندانی سیاسی" تا چند وقت بعد رفقای تروریستش به انتقام گور به گور شدنش باز چند تا بیگناه رو بک...

anonymous4/9/201121920