CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “lkjnkjbjh

Search Results(1 results)UserPost DateView
مصرف بنزین تولید داخل = سرطان خون

میزان مجاز بنزن در هر لیتر فقط 0,5 درصد است این درحالی است که برای تولید بنزین از محصولات پتروشیمی از حدود 1 درصد بنزن شروع کردند که جواب نداد و به ناچار درصد بنزن ...

anonymous12/26/201023200