CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “kourosh

Search Results(1 results)UserPost DateView
داستان مردانگی کورش در برخورد با پانته آَ...

هنگامی که مادها پیروزمندانه از جنگ شوش برگشتند، غنائمی با خود آورده بودند که بعضی از آنها را برای پیشکش به کورش بزرگ عرضه می کردند.در میان غنائم زنی بود بسیار زیبا و به ...

anonymous10/6/201224400