CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “مستند شکوه تخت جمشید

Search Results(1 results)UserPost DateView
مستند شکوه تخت جمشید

در این مستند فوق العاده زیبا با بازسازی 3بعدی تخت جمشید و استفاده از ایران شناسان برجسته کشورهای اروپایی و امریکایی و بهره گیری از کتابهای معتبر تاریخی دنیا حقایقی از حکوم...

anonymous10/29/201040000