CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “پل سبز+دستور زبان

Search Results(1 results)UserPost DateView
سایتی که در صفحه قوانین خود دارای چندین ...

سایت پل سبز در یکی از بندهای قوانین خود نوشته :پارسی را پاس بدارید: همه کاربران باید تلاش خود را بکنند از ادبیات درست استفاده ببرند و مطالب خود را برای درست کردن اشتباهات ام...

anonymous10/23/201035610