CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “احمد باطبی

Search Results(2 results)UserPost DateView
احمد باطبی هم محجبه شد

در ادامه روند تغییر جنسیت سیاسی برخی چهره های اپوزیسیون، احمد باطبی، چهره فراری و خارج نشین نیز به تقلید از مجید توکلی، روسری بر سر کرد...

anonymous7/16/201019530
حمايت احمد باطبی از اعضاء معمولی مجاهد...

یکی از فعالین حقوق بشر و شرکت کننده کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ که این روزها در شبکه صدای امریکا به فعالیت می‌پردازد، در مطلبی در وبلاگ شخصی خود به حمایت از سازمان مجاهدی...

anonymous4/12/201117510