CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “چکیده خبر ها

Search Results(1 results)UserPost DateView
۲۲ خرداد ۸۹ TWITTER چکیده خبر ها در ...

# جمعیت زیادی که در میدان انقلاب از ایستگاه مترو بیرون می‌آمدند(5 عصر) بخاطر پرتاب سنگ از سوی یگان ویژه مجبور به فرار به سمت مترو می‌شدند # فقط شاید در ایران و به دست ...

anonymous6/12/201021600