CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “میرحسین موسوی

Search Results(3 results)UserPost DateView
آیا میرحسین موسوی ترور شده است؟

خبری با این عنوان: "میرحسین موسوی ترور شد" در اینترنت منتشر شده که امیدوارم حقیقت داشته باشه. اگر میرحسین به هلاکت رسیده باشه شیرینی پخش میکنم...

anonymous8/6/201052121
اینبار حمایت از تجزیه طل...

انواع و اقسام مطالب در حمایت بدون تفکر از اعدام شدگان تجزیه طلب ها توسط توهم سبز به چه معناست؟ وط...

anonymous7/24/201024200
گفتگوی صریح میرحسین موسوی با رهبر جن...

گفتگوی صریح میرحسین با میرحسین ...

anonymous6/4/201044010