CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “علم و صنعت

Search Results(1 results)UserPost DateView
جلوگیری از ورود دانشجویان مجازی دانشگاه...

با نزدیک شدن به 22 خرداد و سالگرد شهدای جنبش سبز؛ حراست دانشگاه علم و صنعت از ورود دانشجویان مجازی به داخل دانشگاه ممانعت کرده و اجازه ورود به دانشجویان نمی دهد. این در حال...

anonymous5/31/201025300