CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “زندانی !

Search Results(1 results)UserPost DateView
به زندانی هایمان، اگر چه در بند، اما ، آزاد ...

به زندانی هایمان، اگر چه در بند، اما ، آزاد ترینند !آنها که با جسمی اسیر، آزادی را برای فردای ایران در تصمیم اند، سرسخت و مغرور، آزادی این نامِ زیبا را که خود نمی بینند، اما، بر آنند ...

anonymous5/26/201018700