CopyPastehas never been so tasty!

Tag: “ilbra...

Search Results(2 results)UserPost DateView
... مادرم خواب دید که من تاکم

مادرم خواب دید که من درخت تاکم. تنم سبز است ...

anonymous6/23/201024100
بر ما چه رفته است....؟

روزی آمد که همه شور و نشاطمان زنجیره ای  شد سبز... برای خیابان ولی عصر ..برای تهران ... برای  ایران... اما... دریغ از آن روزها که چه سبز خشکید و خاطره ای از بهار شد... .یک رو...

anonymous5/10/201033400