CopyPastehas never been so tasty!

سردار فرمانده سپاه کهکیلویه: اف بر تو و بر دادستانت

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
396 views

در خبرها آمده بود که فرمانده سپاه کهکیلویه در اظهاراتی خام و نسنجیده وجود مجسمه سردار دلار میهن، آریو برزن را وهن شهدا دانسته و از دانستن تخریب آن مجسمه را خواستار شده اند! به این بهانه که دم اسب مجمسه در میانه میان مشرف بر تمثال شهیدان در چند ده متری است! و اسف بار تر اینکه داستان خام و احساساتی نیز، دستپاچه و معذور، اطاعت امر کرده و امر به برچیدن تندیس کرده است! اف بر اینهمه خامی و بی بصیرتی. دریغ از جویی عرق و همیت ملی و میهنی! آیا مسوولین امر حقیقتا تا این درجه از درک و فهم عاجزند که فدایی دلاور میهن سردار آریو برزن، شهید راه وطن بود؟ آیا چشم بر این حقیقت بسته دارند که عمل قهرمانانه "شهید آریو برزن" در یورش اسکندر گجستگ و عمل قهرمانانه شهدای دفاع مقدس در مقابله با صدامیان حرامی، از یک جنس و در یک امتداد است؟ ما را چه شده که تا این درجه از هویت و هستی خویش، خالی و پوک و بی مغز گشته ایم؟ بسیار نیکو می بود اگر نظامیان، خود را مقدر بر همه امورات کشور نپنداشته و چکمه خویش از مسایل فرهنگی بیرون می کشیدند! ، 

Add A Comment: