CopyPastehas never been so tasty!

با تبسم و اشک نوروزتان پیروز

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
166 views

شکوفه ای جسور بر بلندترین شاخسار درخت کهنسال فریادی از شادی بر کشید و گفت : من اول بهار را یافتم ! نسیم سرد و سیاهی بر او وزید و ناشکفته" اما پرپر شد. ابر بهار بر درخت کهنسال گریست درخت کهنسال خندید و گفت : تا وقتی شکوفه ای در من بشکفد و پیشتر از من بهار را در یابد، از مرگ نمیترسم، می فهمم که هنوز هستم.ا

و زآن خنده و زان اشک و از آن فریاد دل عالمی شکفت. یاد شکوفه های نا شکفته یمان اما، در دل ما و زمین وطن ما همیشه زنده باد !ا

یادشان هرگز نرود ز یاد. ا

با تبسم و اشک نوروزتان پیروز بهار بر ایران و زمینیان خجسته

Add A Comment: