CopyPastehas never been so tasty!

اشرف جلوه شكوه و اقتدار

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
234 views

 

چو اشرف نباشد تن من مباد
بدین کارزار زنده یک تن مباد
دریغ است اشرف که ویران شود
یکی طعمه بهر دیوان شود

همه سر به سر تن به کشتن دهیم
به از آنکه اشرف به دشمن دهیم

آری، تن به کشتن دادن، به از اشرف دادن به دشمن است.

چگونه ما می توانیم از اشرف صرفنظر کنیم. بدون اشرف ما چه داریم. دار و ندار ما اشرف است. اشرف، طپش قلبها و نغمه امید دلهاست، حاصل سی سال خون جگرها و دریای خون فرزندان میهن است. اشرف آینه رنج های یک ملت است . آینه یی که در آن می توان رنگ خفته زندگی در چشمان کودکان کار را دید، اشرف آینه یی است که با ما سخن می گوید، سخن از مرگ کارتون خوابها در سرزمین نفت، سخن از تکه تکه و خرد شدن روح زنان فشحاء، سخن از اعتیاد سازندگان آینده ایران، سخن از دل شکسته و روح درهم پیچیده پدران و مادران، آن هنگام که زندگی یک فرزندشان را برای زندگی فرزند دیگر به حراج و فروش می گذارند. اشرف، صدای بیشمار صداها است. پس چگونه اجازه خواهیم داد که صدایمان را خفه سازند؟

 

هرگز، هرگز، ما صدایمان را به هر قیمت که شده، حفظ خواهیم کرد، اگر لازم شود، خون مان را خواهیم داد ولی صدایمان را هرگز، هرگز

____________________


آيا تا بحال به اين فكر كرده ايد كه چطور ميشود يك فرد سرنوشت خودش را رقم بزند؟
و به طريق اولي چطور ميتوان در رقم زدن سرنوشت يك جامعه و يك خلق موثر بود؟`
ياييد با هم در تغيير سرنوشت ايران عزيزمان موثر و سهيم باشيم.

استراتژى قيام و سرنگونى سلسله آموزش براى نسل جوان در داخل كشور

www.4edalat.com

 

 

لینک مرتبط: http://copytaste.com/d107 

Add A Comment: