CopyPastehas never been so tasty!

ایپارتیستها

by anonymous

  • 0
  • 0
199 views

در افسانه های گیلگمیش! آمده است که فولکسونومیستها فرزندان بلاگیستها هستند که چون در یلدای وطن سپیده را دیدند به فرمان چفیه دار بزرگ ، کت بسته از زیر کرسی گرم خانه مادری رانده شدند و گروهی که از زمهریر شرمریزک مننژیتی نشدند بالاکاروانسرائی ساختند به بزرگی لینکدونی برای بازیگوشی نوزادان در راهشان و چون وقت زایمانشان رسید ، بالادار اعظم که اسباب زایش فراهم نکرده بود مجذوب آن اندیشه چفیه دار بزرگ شد که می گفت فرمان نبرند به جز باتوم نر و چنین شد که فولکسونومیستها هم چون اعقابشان رهتوشه سفر بستند و اسلاف ایپارتیستشان به دنباله کاروان دوان شدند.

بلافولکسیپارتیستها قوم عجیبی هستند. بلاگیستها گیس خود در نوشتن به تنهائی سفید کردند بی آنکه قلمی در دست و ساندیسی بر لب داشته باشند. فولکسونومیستها بیشتر عاشق کامنتهای بلوتوثی بودند و توییت شمشیر میزدند بی انکه هرگز بر سر شیوه درست برچسب زنی لینکها تفاهم کنند. از همه عجیبتر اما ایپارتیستها هستند که پراگماتیستهای دو آتشه ای برای نجات سرزمین مادری هستند بی آنکه کوچکترین سابقه فعالیت حزبی در فضای غیر مجازی داشته باشند. چفیه دار بزرگ چون نوشتن بدون قلم و ساندیس را حرام میدانست حکم به قتلشان داد. بالادار اعظم هم چون از برچسب میترسید حکم اخراجشان بداد و دنباله دار میترسم متوجه نشود که زمان لینکیدن به سر امده است و طرح نوی باید در انداخت از برای ایپارتیستهائی که زخمهای دو نسل در تنشان چرکیده است. آنها مرد عمل دسته جمعیند، خانه احزاب جوابگویشان است نه انجمنهای قایم شده در پستو برای دلنویسی.