CopyPastehas never been so tasty!

تونس ، مصر ، .... آیا ایران سومین است

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
180 views

در چند ماه گذشته شاهد  عوض شدن زمامدارانی در دنیای عرب بودیم . آیا ایران در 25 بهمن جهان را بهت زده میکند و ایرانیان هم به آزادی میرسند . این سئوالیست که جواب آن در 25 بهمن نهفته است

Add A Comment: