CopyPastehas never been so tasty!

احمد زیدآبادی

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
199 views

هر چند این آزادی 48 ساعته است.اما نشان از شکست دشمنان ملت دارد.کودتاگران که شرط مرخصی را نوشتن توبه نامه دانسته بودند اکنون پس از 2 سال مجبور به قبول شکست شدند. آقای زید آبادی شما شرف اهل قلم و الگویی برای جامعه سیاسی ایران هستید. ما به وجود شما افتخار می کنیم.

Add A Comment: