CopyPastehas never been so tasty!

ناامنی در امنیتی ترین کشور روی زمین

by anonymous

  • 0
  • 0
263 views

در کمتر از شش ماه چندین دانشمند هسته ای مقابل چشم همسر و فرزندان و در روز روشن در کشوری ترور میشوند که گوش فلک را با ادعای توانمندیهای امنیتی خود کر کرده است. صدها مورد دزدی و غارت و دهها قتل ناموسی در چهرگوشه مملکت را هم به این خشونت بارز و عریان خیابانی بیفزایید. مشکل این ناامنی در امنیتی ترین کشور جهان چیست؟ حاکمان ایران امنیت را مترادف با شکنجه و قتل دگر اندیشان و فعالان مدنی که هدفی جز گوشزد و فعالیت در مقابله با نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و امنیتی ندارند، اشتباه گرفته اند و به این ترتیب در دوری باطل از ناامنی و خشونت خود و جامعه را گرفتار کرده اند. تراژدیهای خشونت کور در خیابان قربانیان بیشتری خواهد گرفت اگر حاکمان ایران به بازنگری و تعریف مجدد از امنیت اقدام نکنند.