CopyPastehas never been so tasty!

Profesörler Dijital Deliller İçin Deklerasyon Yayınladı

by anonymous

  • 2
  • 0
  • 0
55 views

ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi’nden 11 bilgisayar profesörü deklerasyon yayınladı

Bilişim uzmanları; Ergenekon, Balyoz ve Odatv davalarının ana iskeletini oluşturan
dijital veriler için kesin konuştu: Bunlar iz bırakılmadan istenildiği gibi kurgulanabilir

Ön­de ge­len 4 üni­ver­si­te­den 11 bil­gi­sa­yar mü­hen­dis­li­ği pro­fe­sö­rü, Er­ge­ne­kon, Bal­yoz, Odatv ve As­ke­ri Ca­sus­luk da­va­la­rı­nın vaz­ge­çil­mez un­su­ru olan ve bir­çok ör­nek­te sah­te­li­ği ka­nıt­la­nan ‘di­ji­tal de­lil­le­r’ ile il­gi­li önem­li açık­la­ma yap­tı. Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si­’n­den La­le Aka­run, Fa­tih Ala­göz, Can Öz­tu­ran, Cem Er­soy, Cem Say, Yıl­dız Tek­nik Üni­ver­si­te­si­’n­den (YTÜ) Coş­kun Sön­mez, Yah­ya Kars­lı­gil, İs­tan­bul Tek­nik Üni­ver­si­te­si­’n­den (İTÜ) Em­re Har­man­cı, Bü­lent Ören­cik, Or­ta Do­ğu Tek­nik Üni­ver­si­te­si­’n­den (OD­TÜ) Fa­toş Yar­man Vu­ral, Gök­türk Üço­lu­k’­un im­za at­tı­ğı du­yu­ru­da şöy­le de­nil­di:

Biz, ad­li so­ruş­tur­ma ve ko­vuş­tur­ma­lar­da­ki ‘di­ji­tal de­lil­le­r’ hak­kın­da­ki bil­gi­le­ri pay­laş­ma­yı vic­da­ni so­rum­lu­lu­ğu­mu­zun bir ge­re­ği ola­rak gö­rü­yo­ruz:

Dİ­Jİ­TAL BEL­GE: Elek­tro­nik or­tam­da oluş­tu­ru­lan di­ji­tal bel­ge­le­rin içe­rik­le­ri, ‘ya­ra­tıl­ma ve son kay­de­dil­me ta­rih­le­ri­’ ile ‘ya­ra­tan ve de­ğiş­ti­ren kul­la­nı­cı ve bil­gi­sa­yar ad­la­rı­’ gi­bi üst­ve­ri bil­gi­le­ri ko­lay­ca ve iz bı­rak­ma­dan kur­gu­la­na­bi­lir ve tah­rif edi­le­bi­lir. Ke­sin bul­gu­lar­la des­tek­len­me­yen di­ji­tal bel­ge, ka­ğı­da ba­sı­lı im­za­sız bir me­tin gi­bi, içe­ri­ğin­de adı ge­çen ki­şi­le­ri bağ­la­ya­maz.

BEL­GE­NİN Aİ­Dİ­YE­Tİ: Di­ji­tal bir bel­ge­nin bir ki­şi­ye ait ol­du­ğu, de­ne­ti­me ola­nak sağ­la­ya­cak tek­nik ön­lem­ler alı­na­rak çı­ka­rıl­mış gü­ve­ni­lir ör­ne­ği­nin el­ koy­ma sı­ra­sın­da il­gi­li ki­şi­ye ve­ril­me­si ha­lin­de ka­bul edi­le­bi­lir. Bu ko­şul sağ­la­nır­sa sağ­lık­lı bir de­lil­den söz edi­le­bi­lir.

BEL­GE TAH­Rİ­Fİ: Za­rar­lı ya­zı­lım­lar, bir bil­gi­sa­ya­ra kul­la­nı­cı­sı­nın bil­gi­si ol­ma­dan yer­le­şip ça­lış­ma­sı­nı ak­sat­mak ve­ya im­kan­sız kıl­mak, için­de­ki bil­gi­le­ri de­ğiş­tir­mek gi­bi iş­lev­ler ger­çek­leş­tir­mek üze­re ha­zır­la­nır. Ki­mi ya­zı­lım­lar, bil­gi­sa­yar­la­ra bel­ge ek­le­ye­cek şe­kil­de ta­sar­lan­mış­lar­dır. Za­rar­lı ya­zı­lı­mın yer­leş­ti­ril­di­ği sap­ta­nan bil­gi­sa­yar­da­ki bel­ge­le­rin o bil­gi­sa­ya­rın meş­ru kul­la­nı­cı­la­rı ta­ra­fın­dan oluş­tu­rul­duk­la­rı ve­ya içe­rik­le­ri­nin tah­rif edil­me­di­ği id­di­ala­rı şüp­he ile kar­şı­lan­ma­lı­dır.

Yu­ka­rı­da özet­le­di­ği­miz te­mel bil­gi­le­rin ad­li mer­ci­ler­ce göz önü­ne alın­ma­sı­nın önem­li ad­li ha­ta­la­rın ve mağ­du­ri­yet­le­rin önü­ne ge­çe­ce­ği yo­lun­da­ki inan­cı­mı­zı du­yu­ru­ruz.

Add A Comment: