CopyPastehas never been so tasty!

موشی در خانه صاحب مزرعه تله موش دید

by anonymous

  • 0
  • 0
136 views
موشی در خانه صاحب مزرعه تله موش دید !

به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد

همه گفتند : تله موش مشکل توست به ما ریطی ندارد !

ماری در تله افتاد و زن مزرعه دار را گزید !

از مرغ برایش سوپ درست کردند !

گوسفند را برای عیادت کننده گان سربریدند !

گاو را برای مراسم ترحیم کشتند !

و در این مدت موش از سوراخ دیوار نگاه میکرد و به مشکلی که به دیگران ربط نداشت فکر می کرد !!!