CopyPastehas never been so tasty!

CAMUS

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
152 views


صومعه سنت دومینیک ، در سال ۱۹۴۸ از آلبر(ت) کامو دعوت میکند تا به سوال ذیل پاسخی دهد :

سوال : نا باوران به خدا چه انتظاری از خداباوران دارند ؟

کامو در جواب میگوید : من به همان اندازه که شما از شر، مخرب، غیر اخلاقی گریزان هستید، از شر، مخرب، غیر اخلاقی انزجار دارم. اما چون شما امیدی به آینده و سرنوشت انسان ندارم، و به نبردم علیه دنیایی که در آن کودکان رنج میبرند و میمیرند ، ادامه خواهم داد. . . . اگر چه مسیحیت به انسان بدبین ، اما به آینده و سرنوشت انسان خوشبین است. آه، خب، میشود گفت که نآمید و بدبین به سرنوشت انسان، من به انسان امیدوار و خوش بینم !


این جمله کامو به فرانسه بسیار زیباست و مسخر روح، امید که ترجمه خدشه ای به اصالت آن وارد نکرده باشد،

باور دارم که هستند و بودند انسانهایی که سقف بودن خود را فراتر از آسمان طاق زدند، اگر خدا میتوانست وجود داشته باشد بیشک بر قامت انسانهایی میشد تصورش کرد که انسان را به سمت انسان بودن هل دادن، با تب، بیتاب، جسور ، بخشنده و مهربان بدون مرز و زمین چون کامو،

یاد این غریبه اینچنین آشنا با روان من گرامی

Add A Comment: